& ; JUQ-008 & ; FHD (2022) & ;& ; Reiko Kobayakawa